რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯებესებისთვის

 


განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD) აქტიურად განაგრძობს მუშაობას საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით.  

მრავალწლიანი მუშაობის, დაკვირვებისა და ანალიზის შედეგად, ნათლად გამოიკვეთა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი რიგი პროცედურული საკითხების დახვეწის აუცილებლობა, რაც არაერთხელ იქნა აღნიშნული CDD-ის მიერ განხორციელებული სადამკვირვებლო მისიების (2014- 2016) ანგარიშებში.

 

 

მიგვაჩნია, რომ მოახლოებული 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა კვლავაც აქტუალურია, რაც მოითხოვს ღია დისკუსიების წარმართვას, საარჩევნო პროცესში მონაწილე მხარეთა მაქსიმალურ ჩართულობას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებასა და ეფექტიან კონსენსუსს. 

 

CDD-2017.pdf